Eigenlijk is het niet goed te zeggen, in welke groep welk rekenspel het meest geschikt is. Immers binnen één groep kunnen leerlingen erg verschillen in niveau. Wat voor de ene leerling in groep 4 moeilijk is, kan voor een andere leerling in groep 3 eenvoudig zijn. Daarom delen we de spellen allereerst in op basis van de rekenstof die in een bepaalde groep aan de orde komt. Zo komt 'omgaan met getallen tot 100' voornamelijk in groep 4 aan de orde. Dus staan spellen die als inhoud 'Getallen tot 100' hebben, vooral bij groep 4.

Aan de andere kant is er de vraag of een leerling toe is aan een bepaald spel. Dat hangt ook af van het type vaardigheid dat van leerlingen wordt gevraagd. Gaat het bij het spel om inzicht? Of om het leren van procedures? Gaat het om oefenen of juist om het toepassen van allerlei inzichten, kennis en vaardigheden en hierover redeneren? Ook daar letten we op bij de indeling.

In de praktijk blijkt dat een spel zelden bij slechts één leerjaar hoort. We geven dan ook aan bij welke leerjaren het spel volgens ons het meest geschikt is. Dit wordt aangegeven met de getallen van de betreffende groepen in de overzichten of gekleurde bolletjes in de beschrijvingen van de spellen zelf. Het spel past dan het meeste bij de gemiddelde leerling in de leerjaren die blauw gekleurd zijn.

Bolletjes

In het voorbeeld hierboven staat dat het spel geschikt is voor groep 3 en 4 en voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in groep 2. Het is dan vaak ook geschikt voor zwakkere rekenaars in een of twee leerjaren erna, in dit geval groep 5 en 6.

Sommige spellen zijn voor bijna alle leerjaren geschikt. Gewoon omdat de kinderen er van blijven leren! Dit geldt ook voor de meeste drempelspellen. Omdat kinderen de basisvaardigheden niet alleen moeten leren, maar ook moeten onderhouden, adviseren we om die ook nog in de bovenbouw te laten spelen.

Bepaal vooral zelf (met de leerling) welk spel op welk moment het best past bij de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.

Groep 1
Tussen kinderen in groep 1 zijn grote verschillen: het ene kind kan al tellen en heeft al geleerd hoe met een dobbelsteen om te gaan. Andere kinderen hebben nog nooit een spelletje gespeeld.
Ook verschillen ze in het kunnen onthouden van spelregels en in de mate waarin ze zich kunnen concentreren op een spelletje. Dit zijn voorbeelden van executieve vaardigheden die nog maar net in ontwikkeling zijn bij deze jonge kinderen.
Kinderen in groep 1 zullen vaak nog begeleid moeten worden in het spelen. Daarvoor kunt u ook best leerlingen uit groep 4 of hoger (en ook de zwakkere rekenaars uit deze groepen) vragen. Zij leren op hun manier dan weer van het spel en het doet hun zelfvertrouwen ook goed.
De rekenspelletjes die voor gemiddelde leerlingen in groep 1 geschikt zijn, hebben hele eenvoudige spelregels en duren niet lang.
NB  Jonge kinderen in groep 1 met een ontwikkelingsvoorsprong zijn al vaak wel in staat om aan puzzels te werken waarin gevraagd wordt om logisch te denken en te redeneren. In de spellenlijst zijn deze spellen voorzien van een '+', zoals bij Halli Galli.

Groep 2
De rekenspellen die we voor groep 2 hebben geselecteerd zijn allemaal eenvoudig in spelregels en zijn alleen of met z'n tweeën te spelen. Als de kinderen al vaker een spelletje gespeeld hebben, Mep 1dan kunnen ze ook al best even samen spelen, zonder dat de leerkracht er bij hoeft te zitten.
Welk spelletje geschikt is hangt ook af van het niveau van het kind. Er zijn spellen waarin getalsymbolen voorkomen die ze moeten kennen, anders kunnen ze het spel niet spelen. In groep 2 zijn er zeker al kinderen die dit kunnen. Voor hen zijn deze spellen een mooie uitdaging op hun niveau.
Verder zijn er spellen waarin het logisch denken en redeneren aangesproken wordt. Deze spellen kunnen de kinderen ook alleen spelen. Omdat deze spellen opdrachten bevatten die opbouwen in moeilijkheidsgraad, kan de leerling op eigen niveau werken. Deze spellen zijn erg geschikt voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Veel spelletjes rond Getalbegrip zijn ook specifiek geschikt voor kinderen die moeite hebben met tellen.
Kinderen kunnen de spelletjes op school spelen, maar een mooie kans voor hen is om de spelletjes ook thuis te spelen met ouders, opa's en oma's, broertjes, zusjes of de oppas. Dit is niet alleen goed voor hun rekenontwikkeling, maar bevordert ook hun executieve vaardigheden en het sociale contact thuis!

Groep 3
In groep 3 starten de kinderen op de meeste scholen met een rekenmethode. De methode biedt elke dag een rekenles vol activiteiten. Hiermee wordt alle rekenstof die belangrijk is in groep 3 aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan het leren tellen (getalbegrip) en voor het eerst maken van 'echte sommetjes' (bewerkingen), maar ook aan allerlei activiteiten rond ruimtelijke oriëntatie en meetkunde.
Er zijn veel rekenspellen die goed aansluiten bij de leerstof uit de rekenmethode in groep 3. Ze zijn in te zetten om het inzicht te ondersteunen maar ook als extra oefening. Daarnaast biedt deze website ook spellen op het domein 'logisch denken en redeneren'. Dit is een domein dat erg belangrijk is voor het leren rekenen, maar dat nog wat weinig in rekenmethodes aan de orde komt. Sommige spellen zijn dus ook een verrijking van de rekenles.
Ook voor (hoog)begaafde leerlingen die de rekenstof in de lessen al snel begrijpen, bieden spellen uit groep 3, maar ook uit de hogere leerjaren een extra uitdaging. Zo krijgen zij ook extra uitdaging.
Voor zwakkere rekenaars in groep 3 kan ook gekeken worden bij de spellen van groep 2.
Bekijk verder ook eens de verschillende drempelspellen. Met deze spellen werken de kinderen extra aan basisvaardigheden die ze nodig hebben voor het verdere rekenen.

Groep 4
In groep 4 ligt bij het leren rekenen de nadruk vooral op getalbegrip en bewerkingen in het getallengebied tot 100. Juist hiervoor zijn er veel spellen op de markt. Het gaat dan vooral om het speels oefenen en rekenen met getallen, maar niet in een schoolse context met rijtjes. Rekenen is onderdeel van het spel. Denk bijvoorbeeld aan het snel opleggen van het grootste getal, of zoeken naar getallen in je hand die samen 100 zijn.
Verder zijn er veel spellen geschikt voor groep 4 op het gebied van logisch denken en redeneren, maar waarin meetkunde ook een belangrijke rol speelt. Deze spellen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: soms ter vervanging van rijtjes, soms als extra oefening voor zwakkere rekenaars (op de momenten waarop de methode die stof niet meer aanbiedt).
Voor (hoog)begaafde leerlingen zijn er verschillende spellen die blijven uitdagen en waarin ze, ook na het keer op keer spelen, nog steeds beter kunnen worden. Laat hen echter ook spellen uit een leerjaar hoger uitproberen!
Dan is er een groep rekenspellen, die het leren van de basisvaardigheden extra ondersteunen en stimuleren. Deze zogenaamde ‘drempelspellen’ kunnen kinderen op school, maar juist ook thuis samen met (groot)ouders, broertjes en zusjes spelen. De spellen zijn eenvoudig in spelregels, duren niet lang en zijn erg effectief

Groep 5
In groep 5 staan getalbegrip tot 1000 en bewerkingen met grotere getallen tot 1000 centraal. De basisvaardigheden zoals het rekenen tot 20 en de tafels worden Cleverdaarbij als bekend verondersteld. Maar dit is lang niet bij elke leerling het geval. Daarom zijn de drempelspellen voor deze leerlingen erg belangrijk om de basisvaardigheden als nog goed te leren of te blijven onderhouden.
In de rekenmethodes komt het logisch denken en redeneren nog niet zoveel aan de orde, terwijl dit voor het leren van wiskunde belangrijke vaardigheden zijn. Op deze site vindt u veel spellen binnen dit domein die juist voor groep 5 een uitdaging zijn én blijven. Ook voor hoogbegaafde kinderen. Daarnaast kunnen zwakkere rekenaars van dergelijke spellen uit vorige leerjaren ook veel leren. Deze spellen combineren logisch denken en redeneren vaak met vaardigheden uit het domein meetkunde.
Bedenk dat voor leerlingen met rekenproblemen in groep 5 nogal eens geldt, dat ze onvoldoende getalbegrip hebben. Het kan goed zijn om juist met spellen die hiervoor specifiek geschikt zijn, hen nog eens te helpen en te stimuleren. Ook in het getallengebied tot 100. We merken dat ze dan weer meer kans hebben dat ze het begrijpen, waarmee hun succeservaringen toenemen en daarmee ook hun zelfvertrouwen. Spellen zijn op zo'n moment minder bedreigend dan rekenrijtjes.
Laat de kinderen ook eens enkele van die spellen mee naar huis nemen om daar op een leuke, interactieve manier en in een sociale setting te oefenen.

Groep 6
Voor kinderen in groep 6 zijn veel rekenspellen die we beschrijven geschikt. Zie bijvoorbeeld de spellen op het gebied van getalbegrip. Daarentegen verschillen kinderen ook erg van niveau en zijn sommige spellen voor de betere rekenaars niet meer zo interessant en zijn voor zwakkere rekenaars ook spellen juist heel geschikt die qua leerstof bij groep 4 en 5 passen.
Kinderen in groep 6 kunnen al meer zelf een keus maken uit de spellen. Samen met de leraar kunnen ze kijken wat hun leerdoelen zijn en uitzoeken welke rekenspellen daar mede aan kunnen bijdragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren en onderhouden van de basisvaardigheden: dat kan met de drempelspellen. Juist omdat bewerkingen als optellen en aftrekken onder 20 en de tafels in de rekenmethode geen aandacht meer krijgen, is het des te belangrijker dat de kinderen zichzelf hierop blijven monitoren. Dat kunnen ze samen doen, door samen te kijken welke sommen ieder al kent of nog moet leren (zie foto). Volgens een stappenplan kunnen ze dan ieder of samen spellen kiezen die passen bij hun doelen.
Bedenk dat kinderen hun vaardigheden hierbij ook goed kunnen onderhouden door leerlingen uit lagere leerjaren te begeleiden (tutorleren): die leerlingen oefenen en de kinderen uit groep 6 controleren, maar onderhouden tegelijk hun eigen kennis!
Daarnaast biedt de site veel spellen op het gebied van meetkunde (vooral ruimtelijk inzicht) en logisch denken en redeneren.

Groep 7
In groep 7 krijgen de leerlingen veel leerstof op het gebied van breuken, procenten en verhoudingen. Voor velen geen eenvoudige leerstof. Breuken en komma getallen LRVoor deze rekendomeinen hebben we nog geen spellen kunnen vinden, behalve de spellen die mogelijk zijn met Rondje rekenspel: Breuken en kommagetallen. Met de kaarten uit dit spel zijn verschillende spelvarianten op meerdere niveaus mogelijk. Het gaat dan voornamelijk om het verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van getalbegrip.
Daarnaast kunnen de kinderen met een spel als Geheim getal zelf hun niveau en het getallengebied kiezen en dit zelfs spelen met negatieve getallen.
Voor kinderen in groep 7 zijn verder spellen waarin logisch denken en redeneren gevraagd wordt erg interessant. Ze kunnen zichzelf uitdagen, steeds weer verbeteren en ze kunnen slimmere strategieën ontdekken. Goed voor hun wiskundige ontwikkeling.
Omdat de leerlingen steeds meer rekenprocedures leren die ze met grotere getallen moeten uitvoeren (waaronder cijferen) is het voor hen essentieel dat ze de basisvaardigheden goed beheersen, en dus ook blijven onderhouden. Ze kunnen daar zelf een grote verantwoordelijkheid in dragen. Met de drempelspellen kunnen ze hun basiskennis op een speelse manier vergroten of vasthouden. Met name als ze weten waarom deze kennis zo belangrijk is, neemt hun betrokkenheid en motivatie toe en ook hun eigenaarschap.
Kies voor zwakkere rekenaars uit groep 7 ook uit de lijst van groep 5 en 6. De spellen benadrukken niet dat ze bezig zijn met leerstof uit eerdere leerjaren, maar geven wel meer kans op succeservaring.

Groep 8
In groep 8 leren kinderen op school meestal niet zoveel nieuwe rekenstof meer. Het gaat er vooral om dat ze leerstof toepassen die ze in eerdere leerjaren gehad hebben. Voor de spellen die voor groep 8 geselecteerd zijn, geldt dit ook. Er is veel aandacht voor strategische spellen en spellen waarbij kinderen logisch moeten denken en redeneren. Hierin kunnen ze altijd weer beter worden, door te leren van de vorige keer. Juist door kinderen ook te stimuleren om specifiek na te denken over hoe ze speelden en waarom ze bepaalde keuzes maakten, helpt hen beter te worden. Dit vergroot hun wiskundige vaardigheid.
Strategische spellen zijn ook expliciet geschikt voor (hoog)begaafde kinderen: het is nooit te makkelijk omdat je altijd een grotere expert kunt worden.
Ook in deze groep blijven de drempelspellen voor de leerlingen belangrijk om te spelen en daarmee het automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden op een speelse manier te onderhouden.
Voor zwakkere rekenaars in groep 8 raden we aan om spellen uit de lijst voor groep 5, 6 en 7 te kiezen.